Miljö & Kvalité

Kvalitets Policy

SMK AB tillverkar produkter som uppfyller kundens ställda krav på produkten i form av olika specifikationer. Vi har en företagskultur som innebär ett kvalitetsmedvetande i varje steg.
Tillsammans strävar vi efter en produktion med få avbrott, jämn produktkvalitet och få reklamationer. 
 
Genom kontinuerlig kompetensutveckling borgar vi för en god produktionsförmåga genom våra kunniga medarbetare. 
 
Vår verksamhet sker efter tillämpliga krav. Vårt kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem utvecklas genom ständiga förbättringar. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs. 

Miljöpolicy

SMK AB ska verka för att skydda miljön och förebygga förorening för att belastningen på natur och miljö begränsas. Vårt grundkrav är att tillämpliga krav uppfylls och att vi i vårt arbete beaktar våra processers miljöaspekter.

Vi strävar efter en effektiv användning av material och energi i vår produktion, hanterar kemikalier och avfall på rätt sätt.

Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs. 

Arbetsmiljöpolicy

SMK AB ska ha en säker och hälsosam arbetsmiljö, såväl fysiskt, psykiskt som ur ett socialt perspektiv. En bra dag på jobbet innebär för oss, en rimlig balans mellan människa, maskin och organisation. 

Vårt grundkrav är att tillämpliga krav uppfylls och vi sätter säkerheten först genom att ha god kunskap inom arbetsmiljöområdet. Vi åtar oss att eliminera faror och minska arbetsmiljörisker och bär avsedd skyddsutrustning när så krävs. 

Tillsammans utvecklar vi vår arbetsmiljö genom ständiga förbättringar samt uppmuntrar till att incidenter, faror, risker och möjligheter rapporteras och hanteras. 

signatur-miljo-policy

Pontus Broberg
2020-03-04

SMK är certifierade enligt dessa standarder ISO 9001:2015 , ISO14001:2015 , OHSAS18001:2007.