Miljö & Kvalité

Kvalitets Policy

SMK AB tillverkar produkter som uppfyller ställda krav på produkt. Vi har en företagskultur som innebär ett kvalitetsmedvetande i varje steg i produktionen. Tillsammans strävar vi efter en produktion med få avbrott, jämn produktkvalitet och få reklamationer. Genom kontinuerlig kompetensutveckling borgar vi för en god produktionsförmåga genom våra kunniga medarbetare. 

Vår verksamhet sker efter tillämpliga författningskrav. Vårt kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem utvecklas genom ständiga förbättringar. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.

Miljöpolicy

SMK AB ska i vårt arbete verka för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Vårt grundkrav är att tillämpliga lagkrav uppfylls. Vid val av material och produktionsteknik beaktar vi miljöaspekter. Vi strävar efter en effektiv användning av material och energi i vår produktion. 

Vi källsorterar avfall. För våra godstransporter anlitar vi speditionsföretag som möjliggör samlastning av gods. Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Arbetsmiljöpolicy

SMK AB:s målsättning är en bra arbetsmiljö, såväl fysiskt, psykiskt som ur ett socialt perspektiv. En bra dag på jobbet innebär för oss, en rimlig balans mellan människa, maskin och organisation. Vi sätter säkerheten först genom att ha god kunskap om tillämpliga lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet.

Vi undanröjer arbetsmiljörisker och bär avsedd skyddsutrustning när så krävs. Tillsammans strävar vi efter att ständigt förbättra vår arbetsmiljö, förhindra arbetsskador, minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro och på ett tidigt stadium arbeta med rehabilitering.

Vi utvecklar vår arbetsmiljö genom ständiga förbättringar.

SMK är certifierade enligt dessa standarder ISO 9001:2015 , ISO14001:2015 , OHSAS18001:2007.